1. Directorate of Sanskrit Education, Govt. of Rajasthan

2. Heigher Education (Group-4), Govt. of Rajasthan

3. Rajasthan University, Jaipur

4. Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati

5. Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi

6. Lal Bahadur Shastri Sanskrit Vidyapeetha, New Delhi