SI.no

Name of the officer

Designation

1.

Prof. R. K. Kothari

Vice Chancellor (In-charge)

2.

Dr. Lalita Sharma

Registrar (In-charge)

3.

Dr. Lalita Sharma

Finance Comp. (F.C.)

4.

Dr. Vinod Kumar Sharma

Director  of Research Centre

5.

Dr. Subhash Sharma

Director of Academic Affairs

6.

Sh. Narendra Chaturvedi

Controller of Exam

7.

Dr. Sneh Lata Sharma

HOD, Sahitya

8.

Dr. Pramod Kumar Sharma

HOD, Vyakarana

9.

Dr. Narayan Hosmane

HOD, Veda

10.

DR. Subhash Sharma

HOD, Education

11.

Dr. Shiva Kant Mishra

HOD, Jyotisha

12.

Dr. Vinod Kumar Sharma

HOD, Darshana

13.

Dr. Subhash Chandra Sharma

Assistant Registrar

14.

Dr. Prateek Sharma

Assistant Registrar

e-mail Address : jrrsu@yahoo.com

Postal Address : Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University

 Village Madau, Post Bhankhrota, Jaipur-302026 (Rajasthan)