SI.no

Name of the officer

Designation

STD code

Office

1.

Prof. Vinod Kumar Sharma

Vice Chancellor

0141

5132001

2.

Sh. Bhagwat Singh Deval

Registrar

0141

5132021

3.

Sh. K. G. Gupta

Finance Comp. (F.C.)

0141

5132006

4.

Prof. Vinod Kumar Sharma

Director  of Research Centre

0141

5132022

5.

Prof. Tarashanker Sharma

Director of academic affairs

0141

5132026

6.

Dr. Subhash Chandra Sharma

Controller of exams (In-charge)

0141

5130243

7.

Dr. Subhash Chandra Sharma

HOD, Sahitya

0141

5132028

8.

Dr. Rajdhar Mishra

HOD, Vyakarana

0141

5132024

9.

Dr. Narayan Hosmane

HOD, Veda

0141

5132026

10.

Dr. Diwakar Mishra

HOD, Education

0141

5132025

11.

Dr. Kailash Chand Sharma

HOD, Jyotisha

0141

5132027

12.

Dr. Rameshwar Nath Dwivedi

HOD, Darshana

0141

5132023

13.

Dr. Subhash Chandra Sharma

Assistant Registrar

0141

5132030

14.

Dr. Prateek Sharma

Assistant Registrar

0141

5132065

e-mail Address : jrrsu@yahoo.com

Postal Address : Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University

 Village Madau, Post Bhankhrota, Jaipur-302026 (Rajasthan)