SI.no

Name of the officer

Designation

STD code

Office

1.

Prof. Vinod Kumar Sharma

Vice Chancellor

0141

5132001

2.

Dr. K. Samba Shiva Murty

Registrar (In-charge)

0141

5132021

3.

Dr. Lalita Sharma

Finance Comp. (F.C.)

0141

5132006

4.

Dr. K. Samba Shiva Murty

Director  of Research Centre

0141

5132022

5.

Dr. Vinod Kumar Sharma

Director of academic affairs

0141

5132026

6.

Dr. Subhash Chandra Sharma

Controller of exams (In-charge)

0141

5130243

7.

Dr. Sneh Lata Sharma

HOD, Sahitya

0141

5132028

8.

Dr. Pramod Kumar Sharma

HOD, Vyakarana

0141

5132024

9.

Dr. Narayan Hosmane

HOD, Veda

0141

5132026

10.

DR. K. Samba Shiva Murty

HOD, Education

0141

5132025

11.

Dr. Shiva Kant Mishra

HOD, Jyotisha

0141

5132027

12.

Dr. Vinod Kumar Sharma

HOD, Darshana

0141

5132023

13.

Dr. Subhash Chandra Sharma

Assistant Registrar

0141

5132030

14.

Dr. Prateek Sharma

Assistant Registrar

0141

5132065

e-mail Address : jrrsu@yahoo.com

Postal Address : Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University

 Village Madau, Post Bhankhrota, Jaipur-302026 (Rajasthan)